English Française

Jordbruket

Utmaningarna och behoven för en återuppbyggnad av Kongo är mycket stora. En av huvudsektorerna är jordbruk och transport. Jordbruk, tillsammans med skogsbruk och fiske utgör det huvudsakliga levebrödet för ca. 75 % av befolkningen. 

Trots en enorm potential med stor tillgång till bördigt land har dock jordbruksproduktionen inte ökat. Dess andel av exportintäkterna minskade från ca. 40% 1960 till mindre än 10 % år 2000. 

Den låga jordbruksproduktionen resulterar inte bara i brist på lokalt producerad mat i städerna, utan ökad fattigdom på landsbygden. Då många inte kan producera och/eller sälja sitt överskott får man heller inte längre tillgång till pengar för att betala för skolgång, mediciner, kläder och andra basbehov. 
 
Den låga jordbruksproduktionen har flera orsaker. Kriget, vilket bland annat lett till att människor i vissa områden varit tvungna att fly och lämna sina fält är en orsak, speciellt i de krigsdrabbade östra delarna av landet. Föråldrade tekniker och redskap är ytterligare en anledning till den låga produktionen.

I de flesta områden i Kongo bedrivs fortfarande skiftesjordbruk vilket innebär att nya fält måste röjas ca vart 3:e år. Röjning, plantering och skörd utförs fortfarande för hand endast med enkla redskap.

Det är framförallt kvinnorna som har ansvaret för jordbruket. De är ofta belastade med annat hårt arbete som ved- och vattenhämtning, matlagning, barnomsorg etc. Detta, tillsammans med de föråldrade redskapen, innebär att det är ett mycket hårt arbete att odla för mer än för än den egna försörjningen. 

Frånvaron av transportmöjlighet för försäljning av överskottsproduktion är en ytterligare orsak till den låga produktionen. Kongo har ett av Afrikas minst utvecklade vägnät. Eftersom få vägar är farbara sker transport främst via det utvecklade flodsystemet.

Ett stort problem med den nuvarande flodtransporten är dock att den är mycket osäker. Båtarna, ofta träbåtar, har dålig hållbarhet och är ofta är överlastade. Olyckor, som innebär förlust inte bara av last, utan av människoliv, är mycket vanliga. Den stora osäkerheten och det ökande antal olyckor den senaste tiden minskar ytterligare incitamenten för bönderna att öka jordbruksproduktionen för försäljning i städerna.